STRONA GŁÓWNA   ARTYKUŁY

Index (powrót do strony głównej) » 

Co oznaczają błędy podawane przez komputer?
Wszystkie modele marki Citroen

Typ: Porada
Kategoria: Dokumentacja
Zastosowanie: Wszystkie modele marki Citroen
Data:
Problem: Co oznaczają błędy komputera w samochodach marki Peugeot - Citroen?

Rozwiązanie:

A
ABS system faulty błąd systemu ABS, idzie w parze z Braking Fault
Active bonnet deployed
Odpalona aktywna maska (system ochrony potrąconych
przechodniów, występuje np w Citroenie C6)
Active bonnet faulty Awaria aktywnej maski
Airbag(s) faulty awarie airbagów
Airbag(s) or pretensioner seat belt(s) fault błąd Air-bagu lub napinacza pasów bezpieczeństwa
Airbag(s) or seat belt(s) faulty błąd Air-bagu lub pasów bezpieczeństwa
Ambient brightness sensor faulty awaria automatycznych świateł
Anti-wander lane-crossing warning
device faulty
Uszkodzenie urządzenia ostrzegającego o przekroczeniu
pasa ruchu
Antypollution system fault
ogólny błąd pracy w którymś z systemów związanych
z jakością spalin
Auto gearbox temperature too high za wysoka temperatura automatycznej skrzyni biegów
Auto headlights setting faulty błąd ustawienia automatycznych świateł
Auto. door locking deactivated wyłączone automatyczne zamykanie drzwi
Automatic frequency lock automatyczna regulacja częstotliwości (dotyczy radia)
Automatic frequency lock
(RDS)deactivated
automatyczna regulacja częstotliwości (RDS) wyłączona
Automatic gearbox faulty uszkodzenie automatycznej skrzyni biegów
Automatic gearbox temperature too
high
za wysoka temp oleju w skrzyni automatycznej
Automatic handbrake activated uruchomiony automatyczny hamulec ręczny
Automatic handbrake deactivated Automatyczny hamulec ręczny nieaktywny
Automatic headlights automatyczne światła (główne)
Automatic headlights activ. automatyczne światła (główne) właczone
Automatic headlights deact automatyczne światła (główne) wyłączone
Automatic headlights deactivated automatyczne światła (główne) nieaktywne
Automatic headlights setting faulty awaria auto-świateł
Automatic windscreen wiper activated automatyczne wycieraczki aktywne
Automatic windscreen wiper
deactivated
automatyczne wycieraczki nieaktywne
Automatic wiping active
czujnik deszczu aktywowany
(dot. automatycznych wycieraczek)

B
Battery charge faulty awaria alternatora
Battery low niskie napięcie akumulatora
Bonnet open otwarta maska
Boot mechanism not locked ! mechanizm bagażnika niezabezpieczony (czyli zamknięty)
Boot open otwarty bagażnik
Brake light bulb(s) faulty uszkodzenie żarówki(ek) świateł stopu
Brake pads worn zużyte okładziny klocków hamulcowych
Braking system faulty
awaria systemu hamowania, często połączona z awarią
ABS, wtedy jest po tym „ABS system fault”
Brightness sensor faulty. uszkodzenie czujnika zmierzchu
Bulb(s) blown przepalona(e) żarówka(i)

C
Call forwarding deactivated
przekazywanie rozmów nieaktywne
( dotyczy podłączonego telefonu)
Cannot read CDs nie można odczytać płyty CD
CD changer empty pusta zmieniarka płyt CD
CD changer not available niedostępna zmieniarka płyt ( może być zablokowana ?)
CD changer temperature too high za wysoka temperatura zmieniarki CD
Check tyre pressure and reinitialize
sprawdzić cisnienie opon i powtórnie zainicjować (zaprogramować
?)
Check tyre pressure Sprawdź ciśnienie w oponach
Child safety activated System bezpieczeństwa dzieci aktywowany
Child safety deactivated System bezpieczeństwa dzieci wyłączony
Coolant level low niski poziom płynu chłodzącego
Cruise control activation impossible:
enter speed
aktywacja tempomatu niemożliwa: wprowadź wartość
Cruise control faulty awaria tempomatu
Cruise control not possible: speed low
tempomat - ustawienie prędkości niemożliwe;
zbyt niska prędkość
Current speed too high bieżąca prędkość zbyt wysoka (dla aut z tempomatem)

D
Depollution system fault
ogólny błąd zwiazany z poprawą jakości spalin (patrz także
Antipollution system fault)
Diagnosis complete (Auto)diagnostyka kompletna (zakończona)
Diagnosis in progress... (Auto)diagnostyka w toku...
Diagnosis OK (Auto)diagnostyka w porządku
Diagnosis underway... trwa diagnostyka...
Diesel particle filter additive level low niski poziom dodatku (płynu) do filtra cząstek stałych (FAP)
Dipped beam bulb(s) faulty uszkodzona(e) żarówka(i) świateł mijania
Direction indicator(s) faulty uszkodzony(e) kierunkowskaz(y)
Directional headlight(s) faulty uszkodzenie świateł kierunkowych
Discharge lamp(s) defective. uszkodzenie lamp wyładowawczych (tzw. ksenonów)
Door(s) open drzwi otwarte
Doors locked drzwi zablokowane
Driver’s seatbelt not fastened nie zapięty pas kierowcy
Driving school pedals indication
wskazanie pedałów samochodu do nauki jazdy ??

E
Economy mode active tryb zabezpieczenia akumulatora przed rozładowaniem
Engine antipollution system faulty awaria katalizatora lub FAP ?
Engine level coolant too high zbyt wysoki poziom cieczy chłodzącej
Engine management system faulty awaria komputera silnika
Engine oil level low niski poziom oleju w silniku
Engine oil pressure low niskie ciśnienie oleju w silniku
Engine oil temp too high Za wysoka temperatura oleju w silniku
Engine overheating przegrzanie silnika
ESP system deactivated wyłączony system ESP
ESP/ASR system faulty awaria systemu ESP/ASR

F
F. seat belt(s) not fastened! niezapięte przednie pasy bezpieczeństwa
FAP additive level low niski poziom dodatku (płynu) FAP
Fault :load-shedding in progress
błąd: trwa zrzucanie obciążenia (prawdopodobnie dotyczy
odcięcia zasilania do niekrytycznych systemów) ???
Faulty suspension max speed 90 km/h
(50 mph)
uszkodzenie zawieszenia - max prędkość 90 km/h
Fog lamp bulb(s)faulty przepalona żarówka przeciwmgielna

F
Foglight bulb(s) faulty przepalona żarówka przeciwmgielna
Folding roof mechanism faulty uszkodzenie mechanizmu składania dachu
Front left hand door open otwarte przednie lewe drzwi
Front parking asst. system faulty uszkodzenie przedniego systemu wspomagania parkowania
Front passenger seatbelt fastened pas przedniego pasażera zapięty
Front passenger seatbelt not fastened niezapięty pas przedniego pasażera
Front passenger seatbelt unfastened niezapięty pas przedniego pasażera
Front right hand door open otwarte przednie prawe drzwi
Front seatbelts not fastened niezapięte przednie pasy
Fuel circuit deactivated obieg(?) paliwa nieaktywny
Fuel filler flap not locked niezamknięta pokrywa wlewu paliwa
Fuel level low niski poziom paliwa
Fuel tank not locked nie zamknięty zbiornik (korek wlewu) paliwa
Fuel used change in progress trwa przełączanie na alternatywne paliwo (LPG/benzyna?)
Gearbox faulty awaria skrzyni biegów

G

H
Handbrake cable fault auto handbrake
activated
uszkodzona linka ręcznego aktywny automatyczny hamulec
Handbrake faulty awaria hamulca ręcznego
Handbrake off hamulec ręczny „zwolniony”
Handbrake on hamulec ręczny „zaciągnięty”
Hands free starting system faulty uszkodzenie systemu zdalnego uruchamiania pojazdu
High speed, check tyre pressures wysoka prędkość, sprawdź ciśnienie w oponach
Hydraulic suspension pressure faulty niewłaściwe ciśnienie zawieszenia (hydro)pneumatycznego

I
Ice alert ryzyko gołoledzi, oblodzenia
Ignition key left in informacja że nie wyjęliśmy kluczyka
Immobilizer faulty błąd immobiliser-a

L. hand brake light bulb fault.
uszkodzenie lewej żarówki świateł stopu
Lane monitoring deactivated. wyłączone śledzenie pasa ruchu
Lane monitoring inactive nieaktywne śledzenie pasa ruchu
Lane monitoring system deactivated wyłączony system śledzenia pasa ruch
Lane-crossing warning system faulty błąd systemu ostrzegania o przekroczeniu pasa ruchu
Left hand brake light bulb faulty uszkodzenie lewej żarówki świateł stopu
Left hand reversing light bulb faulty uszkodzenie lewej żarówki świateł cofania
Left rear sliding door faulty awaria przesuwanych drzwi (to na pewno nie dotyczy)
LPG fuel refused
odrzucone żądanie przełączenia na LPG
(dotyczy inst.gazowych)
LPG in use LPG w użyciu (dotyczy inst.gazowych)
LPG system faulty awaria (błąd) układu LPG (dotyczy inst.gazowych)

M
Main beam bulb(s) faulty uszkodzenie żarowek świateł drogowych
Min level LPG niski poziom LPG (dotyczy inst.gazowych)
Mobile deflector faulty uszkodzenie ruchomego spoilera / wlotu powietrza ?
More than one door open otwarte więcej niż jedne drzwi

N
No bulb blown brak przepalonych żarówek
No CD changer magazine brak magazynku CD w zmieniarce
No cruise control: speed low brak tempomatu: niska prędkość
No door open brak otwartych drzwi
No warning present brak ostrzeżeń
None of rear passenger seatbelts
fastened
Żadne z tylnych pasów nie są zapięte

O
Oil level low niski poziom oleju
Oil pressure low zbyt niskie ciśnienie oleju
Operation impossible : cassette not
locked.
operacja niemożliwa: kaseta nie zatrzaśnięta
Operation impossible : screen open operacja niemożliwa: otwarte okno / żaluzja ?
Operation impossible: lock roof czynność niemożliwa - zablokowany dach
Operation of roof impossible: boot open
praca dachu niemożliwa - otwarty bagażnik ( dot.modeli
typu cabriolet)
Operation of roof impossible: screen
not in place
praca dachu niemożliwa, (okno?) nie jest na właściwym
miejscu ( dot.modeli typu cabriolet)
Operation of roof impossible: speed
too high
praca dachu niemożliwa - zbyt duża prędkość ( dot.modeli
typu cabriolet)
Overtaking assistance faulty uszkodzenie wspomagania wyprzedzania
Overtaking assistance system faulty uszkodzenie systemu wspomagania wyprzedzania

P
Parking assistance system faulty awaria systemu parkingowego (zbliżeniowego)
Parking asst. system deactivated system parkingowy wyłączony
Parking lamps activated aktywne oświetlenie parkingowe
Parking lights activated włączone światła parkingowe
Passenger airbag switched off wyłączona poduszka pasażera
Passenger’s airbag deactivated wyłączona poduszka (Air-bag) pasażera
Power steering faulty awaria układu wspomagania kierownicy
Press footbrake and set gear lever to ‘N’
wcisnąć hamulec (zasadniczy) i ustawić bieg na pozycję N
(neutral)
Prolonged starting in progress trwa przedłużona procedura uruchamiania
Puncture(s) in tyres detected wykryto przebicie opony
Put auto box in ‘P’ position ustaw bieg skrzyni automatycznej w położeniu ‘P’
Put automatic gearbox in ‘P’ position ustaw (automatyczną) skrzynię biegów w pozycji P

R
R. hand brake light bulb fault uszkodzenie prawej żarówki świateł stopu
Rain sensor faulty awaria czujnika deszczu
RDS activated RDS aktywny (Radio Data System)
Rear cent. passenger seatbelt unfastened
nie zapięte pasy „tylnego środkowego” pasażera
Rear cent. pass. seatbelt fastened zapięty pas tynego środkowego pasażera
Rear left hand door open otwarte tylne lewe drzwi
Rear LH & CENT pass. seatbelts fastened
zapięte tylne pasy pasażera: lewy i środkowy
Rear LH & RH pass. seatbelt is fastened
zapiete tylne pasy pasażera: lewy i prawy
Rear LH passenger seatbelt fastened zapięty pas tylnego lewego pasażera
Rear LH passenger seatbelt unfastened
nie zapięte pasy „tylnego lewego” pasażera
Rear LH passenger seatbelt unfastened
niezapięte pasy tylnego lewego pasażera
Rear LH sliding door faulty uszkodzenie tylnych lewych drzwi przesuwnych
Rear parking asst. system faulty uszkodzenie tylnego systemu wspomagania parkowania
Rear passenger seatbelts fastened zapięte pasy tylnych pasażerów
Rear RH & CENT pass. seatbelts fastened
zapięte pasy tylnych pasażerów: prawy i srodkowy
Rear RH pass seatbelt unfast niezapięty pas tylnego prawego pasażera
Rear RH pass. seatbelt fastened zapięty pas tylnego prawego pasażera
Rear RH passenger seatbelt unfastened
nie zapięte pasy „tylnego prawego” pasażera
Rear RH passenger seatbelts fastened zapięte pasy tylnego pasażera
Rear right hand door open otwarte tylne prawe drzwi
Rear screen open otwarte tylne okno ?
Rear seatbelts fastened zapięte tylne pasy
Rear. LH pass. seatbelt fastened zapięty tylny lewy pas pasażera
Regional stations preference(REG)
mode activated
włączony tryb preferencji stacji lokalnych (REG)
Regional stations preference(REG)
mode deactivated
wyłączony tryb preferencji stacji lokalnych (REG)
Reminder: Lane monitoring inactive Przypomnienie: nieaktywny system śledzenia pasa ruchu
Remote control battery flat padnięta bateria w pilocie
Remote control battery low słaba bateria w pilocie
Remote control not detected pilot nie został wykryty
Remote control of battery is spent bateria w pilocie zużyta
Reversing light bulb(s) faulty uszkodzenie żarówki(ek) cofania
Right hand brake light bulb faulty przepalona żarówka prawego „STOP”-u
Right hand reversing light bulb faulty uszkodzenie prawej żarówki cofania
Right rear sliding door faulty Awaria (odsuwanych) tylnych prawych drzwi (P806)
Risk of black ice ryzyko gołoledzi, oblodzenia
Risk of FAP clogging ryzyko zatkania się filtra FAP
Risk of ice ryzyko wystąpienia gołoledzi
Risk of particle filter clogging ryzyko zatkania się filtra cząstek stałych
Roof frame fault awaria ramy dachu
Roof mechanism faulty uszkodzenie mechanizmu dachu
Roof mechanism not locked mechanizm dachu niezabezpieczony
Roof open dach otwarty
Roof operation mechanizm dachu w użyciu
Roof operation complete zamknięcie / otwarcie dachu ukończone
Roof operation impossible: boot net
not in position
niemożliwe otwarcie / zamknięcie dachu : siatka w bagażniku
w złym połozeniu
Roof operation impossible: boot open niemożliwe otwarcie / zamknięcie dachu : otwarty bagażnik
Roof operation impossible: cassette
not locked
praca dachu niemożliwa - niezablokowana kaseta(?)
Roof operation impossible: external
temperature low
praca dachu niemożliwa - niska temperatura zewnętrzna
Roof operation impossible: Lock roof praca dachu niemożliwa - zatrzaśnij dach ?
Roof operation impossible: roof locked
praca dachu niemożliwa - dach zablokowany
Roof operation impossible: screen
open
praca dachu niemożliwa - otwarty szyberdach ?
Roof operation impossible: speed too
high
praca dachu niemożliwa: za wysoka prędkość
Roof operation incomplete nie ukończone zamykanie/otwieranie dachu

S
Screen washer fluid level low niski poziom płynu do spryskiwaczy
Seat belt(s) fastened pasy bezpieczeństwa zapięte
Seatbelt(s) not fastened nie zapięte pasy kierowcy
Self locking doors activated automatyczne blokowanie drzwi aktywne
Self locking doors deactivated automatyczne blokowanie drzwi nieaktywne
Shock sensor faulty awaria czujnika wstrząsu
Side airbag faulty awaria bocznych Air-bagów
Sidelight bulb(s) fault przepalona żarówka postojowa
Sidelights left on zostawione światła włączone
SIM Card missing or poorly inserted brak lub niewłaściwie włożona karta SIM
Space measuring system faulty błąd pomiaru systemu zbliżeniowego
Sport suspension mode activated tryb zawieszenia sportowego aktywny
Start impossible: unlock steering uruchomienie niemożliwe: odblokuj kierownicę
Starting phase has failed (consult
handbook)
Faza uruchomienia zakończona niepowodzeniem (skonsultuj
się z instrukcją)
Starting phase has failed Faza uruchomienia zakończona niepowodzeniem
STOP - START faulty
awaria systemu Stop & Start (system automatycznie wyłączający
silnik w korkach, występuje np.. w Citroenie C2)
Stop & Start activated system Stop & Start włączony
Stop & Start available dostępny system Stop & Start
Stop & Start deactivated system Stop & Start wyłączony
Stop & Start deferred uruchomienie systemu Stop & Start odłożone na później
Stop lamp test: brake gently test świateł stopu: zahamuj delikatnie
STOP; START system faulty awaria systemu Stop & Start
Suspension faulty awaria układu zawieszenia
Suspension faulty max v speed :90
km/h
awaria zawieszenia; max prędkość 90km/h
Suspension pressure faulty błąd (niewłaściwe) ciśnienia zawieszenia
Stop & Start available Stop & Start dostępny

T
Top up engine coolant level
kontrolka minimalnego poziomu płynu chłodzącego, dolej
płynu
Traffic message(TA) mode activated informacja o korkach aktywowana
Traffic message(TA) mode deactivated
informacja o korkach nieaktywna
Tyre pressure normal ciśnienie w oponach w normie
Tyre pressure not monitored wyłączone śledzenie ciśnienia w oponach
Tyre pressure to low
za małe ciśnienie w oponach, dla samochodów z czujnikami
ciśnienia
Tyre pressure(s)not monitored ciśnienie opon nie jest monitorowane
Tyre puncture(s) detected wykryto przebicie opony

U
Unblock disel filter zapchany filtr FAP
Use Stop & Start użyj systemu Stop & Start

W
Water in diesel filter woda w filtrze oleju napędowego
Water presence in the diesel filter
stwierdzona obecność wody w filtrze oleju napędowego
(diesel)
X seatbelts attached zamontowane pasy 3-punktowe

    

Wyświetleń: 82093
Autor: Autoporady24.pl (Redakcja)

Ocena: 0 (Głosów: 0)
Komentarze
Gość
21:17 17-06-2019
Здравствуйте! Нашел интересные фотоподборки на этом сайте: limonos.ru : познавательные limonos.ru/poznavatelnoe/ =limonos.ru/dizajn/>дизайн проект дизайн новинки limonos.ru/7704-akrobaticheskie-tryuki-lyagushek.html Акробатические трюки лягушек limonos.ru/6551-pochemu-zhit-v-temnye-veka-bylo-ne-tak-uzh-ploho.html
Gość
10:10 14-06-2019
Привет! класный у вас сайт! Нашел хорошую базу кино: =inspacefilm.ru/>смотреть русские боевики новинки в хорошем качестве Здесь: Лучшие семейные фильмы смотреть онлайн inspacefilm.ru/semeynyy/ список 2018 Тут: =inspacefilm.ru/serialy/>склифосовский смотреть сериал 5 сезон в хорошем смотреть сериал побег бесплатно в хорошем качестве рейтинг 2019 Здесь: =inspacefilm.ru/triller/>триллер ужасы онлайн бесплатно в хорошем качестве смотреть хороший триллер фантастику список 2019 Здесь: inspacefilm.ru/10819-treyler-pervogo-mstitelya-3-ustanovil-rekord.html Трейлер "Первого мстителя 3" установил рекорд Здесь: =inspacefilm.ru/2163-mishel-obama-sygraet-v-seriale-neshvill.html> Мишель Обама сыграет в сериале «Нэшвилл» Мишель Обама сыграет в сериале «Нэшвилл»
Gość
09:03 08-06-2019
Всем привет! класный у вас сайт! Нашел обширную базу кино: =kinovalenok.tv/>триллер 2018 смотреть онлайн в хорошем качестве Здесь: =kinovalenok.tv/semeynyy/>Лучшие семейные фильмы онлайн смотреть бесплатно лучшие семейные фильмы рейтинг 2019 Тут: сериал преступление смотреть онлайн в хорошем качестве kinovalenok.tv/serialy/ список 2018 Тут: =kinovalenok.tv/triller/>Лучшие триллеры в хорошем качестве Лучшие триллеры 2019 в хорошем качестве рейтинг 2018 Тут: kinovalenok.tv/4993-v-ukrytii-w-ukryciu-2013.html Смотреть В укрытии / W ukryciu (2013) онлайн бесплатно Тут: kinovalenok.tv/2791-aaron-pol-ne-poyavitsya-v-luchshe-zvonite-solu.html
Gość
08:18 04-06-2019
Приветствую всех! класный у вас сайт! Нашел сериальную базу кино: фильмы 2018 смотреть онлайн лучшие новинки мелодрамы =kinoserialtv.net/>kinoserialtv.net/ Тут: =kinoserialtv.net/fantastika/>Лучшая фантастика онлайн фантастика смотреть в хорошем качестве hd 1080 список 2019 Тут: =kinoserialtv.net/komediya/>2019 в хорошем качестве лучшие комедии комедии 2018 смотреть бесплатно в хорошем российские рейтинг 2019 Тут: мелодрамы россия 2019 смотреть бесплатно в хорошем kinoserialtv.net/melodrama/ рейтинг 2018 Тут: kinoserialtv.net/5601-teoriya-haosa-chaos-theory-2007.html Смотреть Теория хаоса / Chaos Theory (2007) онлайн бесплатно Тут: =kinoserialtv.net/8773-deniel-redkliff-snimetsya-v-indi-drame-pro-pustynyu.html> Дэниел Рэдклифф снимется в инди-драме про пустыню
Gość
23:40 03-06-2019
Guys, tired of sitting with no money? I was just a poor student, and now i make 1100$ - 1400$ every day here: 9binaryoptions.net/uploads/reviews/how-to-make-money-over-the-internet.htm - genuine ways to make money online It works! Checked. Good luck to all! This internet money method is available in all countries! These articles will help you: =9binaryoptions.net/uploads/reviews/can-you-really-make-money-online.htm> can you really make money online Торговля бинарными опционами =9binaryoptions.net/torgovlya-binarnymi-opcionami.html>Торговля бинарными опционами Start Now!
Gość
02:13 31-05-2019
mewkid.net/buy-prednisone/ - Prednisone No Prescription ="mewkid.net/buy-prednisone/">Prednisone Without Dr Prescription qfm.ilvd.autoporady24.pl.mzl.rx mewkid.net/buy-prednisone/
Gość
23:59 30-05-2019
mewkid.net/buy-prednisone/ - Prednisone ="mewkid.net/buy-prednisone/">Prednisone bby.dpvq.autoporady24.pl.hcq.hc mewkid.net/buy-prednisone/
Gość
04:14 24-05-2019
mewkid.net/buy-prednisone/ - Prednisone 20 Mg ="mewkid.net/buy-prednisone/">Prednisone 20 Mg nlu.irne.autoporady24.pl.dhc.iq mewkid.net/buy-prednisone/
Gość
14:23 21-05-2019
mewkid.net/buy-prednisone/ - Prednisone 20 Mg ="mewkid.net/buy-prednisone/">Prednisone npg.svmf.autoporady24.pl.vzh.hx mewkid.net/buy-prednisone/
Gość
05:11 07-05-2019
=https://velpanex.ru/shop/18/desc/osimert>Osimert (Осимертиниб 80 мг) - Осимерт (Osimertinib) – ПОЛНЫЙ аналог Tagrisso/Тагриссо Osimert (Осимертиниб 80 мг) - Осимерт (Osimertinib) – лекарство, направленное на борьбу с раковыми клетками в легких, тем самым уменьшая размеры опухоли. Действие осуществляется за счет ингибирования тирозинкиназы. Эффективен данный препарат в первую очередь в отношении сенсибилизирующих мутаций, а именно - Т790М Форма выпуска Представляет собой покрытые оболочкой капсулы. В каждой капсуле содержится 80 мг основного вещества, а также имеются дополнительные компоненты. Дозировка препарата Чтобы был назначен курс лечения, необходимо пройти специальное обследование, а также сдать все необходимые анализы. Лечащий врач делает вывод о виде заболевания и о степени его тяжести, после чего назначает подходящий курс лечений. Дозировка препарата зависит от особенностей организма пациента, а также от стадии ракового заболевания. У нас вы можете Osimert (Осимертиниб 80 мг) - Осимерт (Osimertinib) купить уже сегодня. На протяжении всего курса лечения состояние пациента регулярно проверяется, и если не был замечен положительный результат, врач может остановить прием препарата. Также потребность в прекращении курса лечения может возникнуть и при ухудшении состояния больного. Показания к применению Прием препарата назначается при раке легких. Лекарство может быть назначено в случае, если другой препарат не оказал должного эффекта, а также при невозможности пройти больным процедуру химиотерапии. На Osimert (Осимертиниб 80 мг) - Осимерт (Osimertinib) цена указана на нашем сайте. Мы гарантируем качество всех лекарств, представленных в каталоге. Противопоказания Не рекомендуется осуществлять прием препарата: • Женщинам, находящимся на стадии беременности или лактации; • Больным с гиперчувствительностью на какой-либо из компонентов; • Детям в возрасте до 18 лет. Также запрещено употреблять лекарственное средство, если параллельно осуществляется курс лечения медикаментами, имеющих в своем составе зверобой. Актуальная на Osimert (Осимертиниб 80 мг) - Осимерт (Osimertinib) стоимость указана в каталоге, заказ вы можете оформить прямо сейчас на сайте. Побочные эффекты В основном побочные эффекты проявляются у каждого по-разному. Это зависит от индивидуальных особенностей организма пациента. Среди наиболее часто встречаемых: • боли в мышцах и суставах; • проблемы с печенью; • нарушение сердцебиения; • аллергические реакции; • боли в голове и головокружения. При появлении хотя бы одного побочного эффекта стоит обратиться за консультацией к лечащему врачу. Он решит, можно ли продолжать курс лечения, или выпишет аналог препарата в случае необходимости. В большинстве случаев Osimert (Осимертиниб 80 мг) - Осимерт (Osimertinib) отзывы положительные. Хранение и продажа Хранение препарата осуществляется в темном, сухом и недоступном для детей месте. Срок годности составляет два года. Продажа лекарственного средства осуществляется по рецепту врача. Но у нас вы можете заказать препарат в онлайн-режиме. =https://velpanex.ru/shop/18/desc/osimert>Osimert (Осимертиниб 80 мг) - Осимерт (Osimertinib) – ПОЛНЫЙ аналог Tagrisso/Тагриссо
Dodaj komentarz:

Dodajesz komentarz jako "Gość"
Zaznacz poniższe pole "Nie jestem robotem". Jest to zabezpieczenie anty-spamowe.

Przeglądaj porady dla wybranej marki:
Wybierz markę:
Alfa-Romeo | Audi | BMW | Chevrolet | Citroen | Dacia | Daewoo | Fiat | Ford | Honda | Hyundai | Kia | Lancia | Lexus | Mazda | Mercedes-Benz | Mitsubishi | Nissan | Opel | Peugeot | Renault | Skoda | Suzuki | Toyota | Volkswagen | Volvo |

Poczytaj również:

Ściąga przy jeździe na wprost
Zastosowanie: Wszystkie marki

Objawy:Przy jeździe na wprost, odczuwamy na kierownicy opór i ściąganie na jedną ze stron.Działanie:
Zanim przystąpimy do działania, przeanalizujmy wpierw kiedy takie zjawisko nam się objawia.
Pamiętajmy, że przy jeździe po koleinach ...


Podczas jazdy zapala się kontrolka ładowania
Zastosowanie: Wszystkie marki

Objawy:Podczas jazdy zapala się kontrolka ładowania akumulatora.Działanie:

Przy rozruchu silnika, kontrolka ładowania powinna się zapalić a następnie zgasnąć, co oznacza poprawne działanie układu. Zapalanie się kontrolki ładowania aku ...


Copyright © 2013-2016. AutoPorady24.pl